4

باکس بتنی

1

شهرداری ضیاءآباد-قزوین

شهرداری قزوین

شهرداری قزوین

دیوار نرده ای

دیوار نرده ای

امكان استفاده يك پانل بتنی، همرا ه با نرده فلزي یا بتنی